پایان نامه

پایان نامه سنجش وجود الگوی تقویمی در روزهای قبل و بعد از تعطیلات در بورس

در این پژوهش، مقصود از بازده، بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به صورت زیر تعریف می گردد: شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی وجود الگوی تقویمی در روزهای قبل و بعد از تعطیلات در بورس

در این فصل مبانی نظری و تئوریک موجود، راجع به مسئله و نیز تحقیقات انجام شده در این چارچوب، مرور می گردد. در حقیقت، این فصل به دسته‌بندی پایه‌های تئوریک موضوع و تعریف حواشی آن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه شناسایی میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید دخیره های احتیاطی، زمان واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی را مبهم می سازد. ذخیره هایی مانند ذخیره مطالبات مشکوک ادامه مطلب…

By 92, ago