1. اثربخشی کلی؛ یک نوع ارزیابی کلی می باشد که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می‌جوید. معمولا از طریق ترکیب کردن اسناد عملکرد گذشته یا به‌دست آوردن ارزیابی‌های کلی و یا از طریق قضاوت‌های اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه‌گیری می گردد.
 2. بهره‌وری؛ بهره‌وری یعنی توانایی در به‌کارگیری مقدار کمتری از نیروی کار و سایر مواد مصرفی و تولید یا ارائه خدمات بیشتر می باشد.
 3. کارآیی؛ نسبتی می باشد که مقایسه‌ای را بین بعضی از جنبه‌های عملکرد واحد با هزینه‌های متحمل شده جهت تحقق آن نشان می‌دهد.
 4. سود؛ مبلغ درآمد حاصل از فروش منهای کل هزینه و تعهدات، ایجاد شده می باشد. معمولا نرخ برگشت سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را می‌توان معادل سود دانست.
 5. کیفیت؛ کیفیت عبارت می باشد از آماده بودن خدمت یا کالا برای بهره گیری‌کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی، انطباق، در دسترس بودن و مناسب بودن مکان ارائه خدمت می باشد.
 6. حوادث؛ اندازه سوانحی که حین کار اتفاق می‌افتد و اتلاف وقت را موجب می گردد.
 7. رشد؛ به‌وسیله افزایش در متغیّرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیّت کارخانه، دارایی‌ها، اندازه فروش و سود و سهم بازار نشان داده می گردد.
 8. اندازه غیبت در کار؛ تعریف معمولی از غیبت، تصریح به غیبت‌های غیر موجه دارد؛ اما علاوه‌بر این، تعاریف متعددی از غیبت هست.
 9. جابه‌جایی در کار (ترک خدمت)؛ عبارت می باشد از ترک خدمت اختیاری کارکنان از سازمان.
 10. رضامندی شغلی؛ شامل احساس‌ها و توجه‌های هرکس نسبت به شغلش می گردد.
 11. انگیزش؛ حالتی درونی می باشد که بشر را به انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند.
 12. روحیه؛ به‌عنوان پدیده‌ای گروهی که متضمن کوشش مضاعف، یکی شدن اهداف فرد و سازمان و ایجاد تعهد و احساس تعلق می باشد، مدنظر قرار می‌گیرد.
 13. کنترل؛ کنترل، فعالیتی می باشد که ضمن آن، عملیات پیش‌بینی‌شده با عملیات انجام‌شده مقایسه می شوند و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آن چیز که بایستی باشد و آن چیز که هست، به رفع و اصلاح آنها اقدام می گردد.
 14. انسجام / تعارض؛ انسجام به‌عنوان اینکه، افراد در سازمان همدیگر را دوست داشته باشند، باهم خوب کار کنند و ارتباطات همه‌جانبه و باز باهم داشته باشند. تعارض وضعیتی اجتماعی می باشد که در آن، دو یا چند نفر درمورد موضوع‌های اساسی مربوط به سازمان یا باهم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت احساسی نشان می‌دهند.
 15. انعطاف‌پذیری / انطباق؛ انطباق و انعطاف‌پذیری به توانایی یک سازمان برای تغییر رویه‌های استاندارد عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات محیطی سازمان برمی‌گردد.
 16. برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری؛ به میزانی که یک سازمان به‌گونه اصولی و منظم گام‌هایی را که در آینده بایستی بردارد، مشخص می‌سازد و خود را درگیر رفتار هدف‌گذاری‌شده می کند، تصریح دارد.
 17. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 18. اجماع در هدف؛ جدای از تعهد واقعی به اهداف سازمانی، اجماع هدف، به میزانی که همه افراد یک سازمان، هدف واحدی را برای سازمان خود متصورند، برمی‌گردد.
 19. نهادینه کردن اهداف سازمانی؛ بر پذیرش اهداف سازمانی تصریح داشته و بر این باور می باشد که اهداف سازمانی صحیح و درستند.
 20. سازگاری تأثیر و هنجار؛ به حد و حدودی که اعضای سازمان در خصوص موضوعاتی از قبیل توجه‌های مساعد نسبت به سرپرستی، انتظارات تأثیر، روحیه و الزامات تأثیر توافق دارند، تصریح می کند.
 21. مهارت‌های ارتباطی مدیریتی؛ به سطوح مهارتهایی که مدیران در ارتباط با سرپرستان، زیردستان و همکاران خود در قالب ارائه طرفداری‌های مختلف، یا تسهیل تعاملات سازنده و مفید و ایجاد اشتیاق برای تحقق اهداف و عملکرد عالی به‌کار می‌گیرند، تصریح دارد.
 22.  متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  متن کامل

دسته بندی : پایان نامه